KeyUp trong input Angular

<input class="form-control" type="search" placeholder="Tìm kiếm..." ng-keyup="test($event.target.value)"  />

$event.target.value sẽ trả về giá trị của ô input.