Tạo menu Tab active

Làm menu khi click vào sẽ sáng lên.

B1:
Định nghĩa css, ví dụ nếu thẻ bọc là id=category thì

<style>
#category ul li
{
    float:left;
}

#category ul li a
{
    color: #0000FF;
    margin: 3px;
    border-bottom-style: solid;
    border-bottom-width: 1px;
    border-bottom-color: #0000FF;
}

#category ul li a.active
{
    background-color: #0000FF;
    color: #FFFFFF;
    margin:3px;
}
</style>

 

B2:

Thêm ng-click="click_TabBangGia($event)"

<div id="category">
<ul>
    <li ng-repeat="x in Data">
    <a href="#"  ng-click="click_TabClick($event)"  > ... </a>
    </li>
</ul>
</div>
<script type="text/javascript">
 //... lệnh app angular
  $scope.click_TabClick= function (t,$event) {
            li_list =  angular.element($event.target).parent().parent().parent().find("li"); //lấy danh sách thẻ li ra làm 1 mảng        
            $(li_list).each(function() {
                var $this = $(this);
                $this.find("a").removeClass('active');
            });
            angular.element($event.target).addClass('active'); //li đang click , thêm class active
            
     };
</script>
 

Mục liên quan: