Bảng giá dịch vụ

Stand

@#@=Gia_Nam:n0=@#@đ/Năm

@#@=Gia_Thang:n0=@#@ đ/tháng

Dung lượng : @#@=DungLuong=@#@

Băng thông : @#@=BangThong=@#@

SSL : @#@=SSL=@#@

Gold

@#@=Gia_Nam:n0=@#@đ/Năm

@#@=Gia_Thang:n0=@#@ đ/tháng

Dung lượng : @#@=DungLuong=@#@

Băng thông : @#@=BangThong=@#@

SSL : @#@=SSL=@#@

Banner ảnh

@#@=Gia_Nam:n0=@#@đ/Năm

@#@=Gia_Thang:n0=@#@ đ/tháng

Dung lượng : @#@=DungLuong=@#@

Băng thông : @#@=BangThong=@#@

SSL : @#@=SSL=@#@

1 bài viết

@#@=Gia_Nam:n0=@#@đ/Năm

@#@=Gia_Thang:n0=@#@ đ/tháng

Dung lượng : @#@=DungLuong=@#@

Băng thông : @#@=BangThong=@#@

SSL : @#@=SSL=@#@

Cập nhật nội dung

@#@=Gia_Nam:n0=@#@đ/Năm

@#@=Gia_Thang:n0=@#@ đ/tháng

Dung lượng : @#@=DungLuong=@#@

Băng thông : @#@=BangThong=@#@

SSL : @#@=SSL=@#@

Stand

150.000đ/Năm

Gold

250.000đ/Năm

Banner ảnh

20.000đ/Năm

1 bài viết

10.000đ/Năm

Cập nhật nội dung

500.000đ/Năm

Stand

150.000đ/tháng

Mô tả: 3 banner, 10 tin tức

Gold

250.000đ/tháng

Mô tả: 10 banner , 20 tin tức

Banner ảnh

20.000đ/tháng

Mô tả: 1 hình ảnh banner

1 bài viết

10.000đ/tháng

Mô tả: Cập nhật 1 bài viết

Cập nhật nội dung

500.000đ/tháng

Mô tả: Cập nhật 100 tin 1 tháng

Đối tác tiêu biểu

Là công ty chuyên thiết kế phần mềm quản lý và website chuyên nghiệp phổ biến nhất hiện nay