iif Admin

Ngôn ngữ iif giống như Microsoft Acces nhưng chạy được trên điện thoại, và chạy trên nền web, còn gọi là WEB APP

Được phát triển bởi Nt Software , một framework lập trình Web app.
- Cũng có các thành phần như Microsoft Access: table, query, form, report... nhưng là Access chạy trên web
Đường dẫn truy cập:  /Adminxml

Microsoft Access trên điện thoại, xem kênh youtube về ngôn ngữ iif

NHÓM:iifqueryiifforminput_html_iifiifreport
[Tất cả]