iif Admin

* Ngôn ngữ iif giống như Acces nhưng chạy được trên điện thoại, dạng app web.
     - Cũng có các thành phần như table, query, form, report...
Đường dẫn truy cập:  /Adminxml

NHÓM:iifqueryiifformiifreport
[Tất cả]