Ngôn ngữ Html

Ngôn ngữ HTML (HyperText Markup Language) là một ngôn ngữ được sử dụng tạo ra giao diện trang web và giao diện ứng dụng web.
HTML cho phép các nhà phát triển web xác định cấu trúc và nội dung của trang web bằng cách sử dụng các thẻ và các phần tử được nhúng để mô tả thông tin.
Các trình duyệt web sử dụng HTML để hiển thị nội dung của trang web cho người dùng cuối. HTML là một phần quan trọng của bộ công nghệ web cơ bản, bao gồm cả CSS (Cascading Style Sheets) và JavaScript, để tạo ra trải nghiệm web đa dạng và tương tác.

Ngôn ngữ HTML có dễ học không ? câu trả lời là rất dễ.

[Tất cả]