VBA Access

VBA Access là ngôn ngữ lập trình của Microsoft phát triển dựa trên nền tảng của ngôn ngữ Visual Basic, phù hợp với đối tượng văn phòng, lập trình phần mềm nhanh gọn.

VBA Access là ngôn ngữ lập trình của Microsoft phát triển dựa trên nền tảng của ngôn ngữ Visual Basic, phù hợp với đối tượng văn phòng, lập trình phần mềm nhanh gọn.

Tài liệu tham khảo Học Access:
Học Access căn bản của Nt Software
Học Access lập trình VBA của NT Software