Kết nối access với SQL Server

Một số chú ý:

Khi table có cột dạng identity thì sử dụng cấu kết nối là

 Set rst = dbs.OpenRecordset(sql, dbOpenDynaset, dbSeeChanges)

* Thêm thư viện vào trong file Access

*** Viết code VBA Access kết nối với SQL Server

    Dim Conn As New ADODB.Connection
    Dim rcs As New ADODB.Recordset

    Dim strCn As String
    strCn = "PROVIDER=SQLOLEDB;SERVER=HONGNHAT2\SQLEXPRESS;DATABASE=nhanvien;UID=sa;PWD=123"

    Dim cn As New ADODB.Connection
    cn.ConnectionString = strCn
    cn.CommandTimeout = 30
    cn.Mode = adModeReadWrite
    cn.Open
    
    Dim cmd As New ADODB.Command
    With cmd
        .ActiveConnection = cn
        .CommandType = adCmdText
        .CommandTimeout = 60
        .CommandText = "Select * From dbo.tbNhanVien"
     End With
     Dim prm As Object
     
    rcs.CursorType = adOpenKeyset
    rcs.LockType = adLockBatchOptimistic
    rcs.Open cmd
    
    
    Set rcs = cmd.Execute
    
    Do While (Not rcs Is Nothing)
        If rcs.State = adStateClosed Then Exit Do
        While Not rcs.EOF
            'For i = 0 To rcs.Fields.Count - 1
            '    rStr = rStr & " : " & rcs(i)
           ' Next i
            MsgBox rcs!HoTen
            
            rcs.MoveNext
        Wend
        Set rcs = rcs.NextRecordset
    Loop

** Thay thế các chữ màu đỏ lại cho phù hợp trong đoạn code VBA trên,