Google Apps Script

Apps script google sheet là ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi google, kế thừa từ ngôn ngữ gốc là Java Script, Script Google được tích hợp vào các ứng dụng do chính google phát triển như  Calendar (Lịch), Contacts (Danh bạ), Documents (Tài liệu), Drive (Lưu trữ đám mây), Forms (Biểu mẫu), Gmail (Email), Group (Nhóm)...

[Tất cả]