Một số lỗi cấu hình access

The setup routines for the microsoft access dbAse driver

Lỗi thông báo: The setup routines for the microsoft access driver (*.mdb) odbc driver could not be found

Trong win 7, tìm đến thư mục: C:\Windows\SysWOW64  -> File odbcad32

Chuyến đến Control Panel\All Control Panel Items\Administrative Tools

Click phải vào Data Source (ODBC) chọn properties tại targer thay thế

system32 -> SysWOW64