Một số thuộc tính của input html

1. Thuộc tính không kiểm tra cú pháp
   spellcheck="false"
   <input id="Text1" spellcheck="false" type="text" />