Thẻ table trong html

Thẻ html rất quan trọng trong việc trình bày dữ liệu ra trang web theo dạng bảng

 <table>
  <tr>
    <th>TT</th>
    <th>Tên</th>
    <th>Lớp</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>1</td>
    <td>Trần A</td>
    <td>Lớp 10</td>
  </tr>
<tr>
    <td>2</td>
    <td>Trần B</td>
    <td>Lớp 10</td>
  </tr>
</table>

Thẻ th là thẻ để hiển thị tiêu đề.

Border trong table

* Viền đôi (2 viền)

table, th, td {
  border: 1px solid black;
}

* Viền đơn

 

table, th, td {
  border: 1px solid black;
  border-collapse: collapse;
}

* Thêm nền cho table

table, th, td {
  border: 1px solid white;
  border-collapse: collapse;
}
th, td {
  background-color: #96D4D4;
}

* Nối các ô lại với nhau

 Nối theo hàng ngang sử dụng colspan

     <td colspan="2">Name</td>

  Nối theo hàng dọc sử dụng colspan

     <td rowspan="2">Name</td>