Thẻ a liên kết

Thẻ a bình thường:
<a href="https://iif.vn" target=_blank>Web học lập trình</a>

Thẻ a có target là target:
<a href="https://iif.vn" target=_blank>Web học lập trình</a>

Thẻ a có target là title:
<a href="https://iif.vn" target=_blank title="Xin chào">Web học lập trình</a>