Nhúng youtube full vào web

<div class=" col-lg-12 embed-responsive embed-responsive-16by9 ">
        <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.youtube.com/embed/XX" allowfullscreen></iframe>
</div>

XX: là mã video trên youtube

 

<p class="embed-responsive embed-responsive-16by9"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/sBErMeeBxsw?rel=0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="" width="690" height="435" frameborder="0"></iframe></p>

** Đối với web iif lệnh nhúng youtube:

{{ytb:ID:ytb}}  thay thếID thành mã video trên youtube
* Nhớ copy vào xóa định dạng hay copy qua notepad rồi copy vào.