Một số hàm URL của javascript

 var url = new URL(window.location.href);
url.searchParams.append('tungay', '2000-1-1');
url.searchParams.set('tungay',  '2100-1-1');

Hay dùng set nếu chưa có trên url sẽ thêm vào, nếu dùng append thì nếu có rồi sẽ thêm 1 tham số giống như vậy

 http://example.com?sent=yes
let searchParams = new URLSearchParams(window.location.search)
searchParams.has('sent') // true
let param = searchParams.get('sent')

 **** Trong master iif có các hàm viết sẵn

urlGetValuePara(name)
urlIsNotEmpty(name)
urlHasPara(name)
urlIsEmpty_objHtmlHide(nameUrl,nameHtml)


window.location.href = ‘https://ExampleURL.com/’;

Chèn giá trị lấy xuống bằng javascript
 Năm: <script>document.write(urlGetValuePara("nam"));</script>