Tạo dropdowns có tìm kiếm

https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/select2/4.0.6-rc.0/js/select2.min.js

<select id="cbTen" class="form-control select2" >
<option>a</option>
<option>b</option>
<option>c</option>
</select>

<script>
$(document).ready(function(){
$('#cbTen').select2();
});
</script>

**** Lấy dữ liêu từ json để nạp vào cbo

<script>
$(document).ready(function(){

$.get("/adminxml/Query_Do.aspx?name=NhaHang/HopDong_DanhSach_So&out=json", function(data, status){      
       //alert(   JSON.stringify(data ) );
      // alert( data.Q1.length); // Lấy tổng sổ bảng ghi
      // alert( data.Q1[0].TenCot);   // Lấy giá trị cột ta ở dòng 1 , TenCot đổi lại cho phù hợp
        $.each(data.Q1, function (index, itemData) {
           // alert( itemData.TenCot);
                    $('#txtTim_HopDong').append($('<option>').val(itemData.TenCot).text(itemData.TenCot));   
                 
           
        }); //each
        $('#cbTen').select2();
  }); //get

});
</script>