Một số code hay dùng khi làm web

+ Nhúng Youtbe vào web

<div class=" col-lg-12 embed-responsive embed-responsive-16by9 ">
        <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.youtube.com/embed/<input_txt>Liên kết/->/QWvLFHOmk1Y</input_txt>" allowfullscreen></iframe>
</div>
<iif-D>User:Login<In>
   <a href="javascript:OpHtmlEdit_Para_Cf('/html/video_trangchu.htm','video_trangchu',500,300)" title="Sửa"><i class="fa fa-edit text-danger"></i></a>
</In></iif-D>

*Muốn tự động play: thêm vào url của youtube autoplay=1

+ Sử dụng font user
   B1: chèn trong file css
   @font-face {
        font-family: fontFB;
        src: url('/themes/macdinh/font/UTMFacebook.ttf');
    }
   B2: tại các class css thêm     font-family: fontFB;