Thêm mới bài viết

4.2 Thêm mới 1 bài biết trong bài viết cha
  4.3.1    OpWAdd(ID_Parent,view)
  
ID_Parent là mã số ID trong NoiDung_Web hay là chữ trong name_url
   Ví dụ: nếu thêm bài viết con vào bài viết ID =2 (tin tức) thì
                OpWAdd(2,...)
              hay    OpWAdd('/tin-tuc',...)   -> có dấu / đầu

Ví dụ:
<iif-D>User:Login
   <In><a href="javascript:OpWAdd(2,'tieude')"><i class="fa fa-plus-square fa-lg"></i></a></In>
</iif-D>   4. 3.2 OpWAdd_Cf(ID_parent,'view',width,height, 'img:w_max,h_max;w_out,h_out;path_save;sys;TênTrườngLưu;TênĐầuẢnh_')
    sys: web / modu
    w_max,h_max: có thể để trống sẽ w_max=w_out+100 ,h_max =h_out+100

    THÊM XONG, TỰ CHUYỂN ĐẾN UploadImage   

<iif-D>User:Login
   <In><a  href="javascript:OpWAdd_Cf(18,'tieude,tomtat',700,400,'img:350,350;270,270;/themes/macdinh/images;web;LinkAnhMin;tenanh_')"><i class="fa fa-plus-square fa-lg"></i></a></In>
</iif-D>

Xử lý trong TH khi tạo trang mới, dữ liệu trang mới khởi tạo mặc định HTML_Head, HTML_Temp, HTML_Body, Lenh
Sử dụng lệnh: OpWAdd_Cf(0,'tieude',700,400,'web_data_load:1')
với 1 là mã của ID trong web_data_load.xml , file này lưu tại App_Data/xml_data/web_data_load.xml
Truy cập và lưu file theo đường dẫn: http://tenmien.com/Adminxml/xml_getdata.aspx?file=web_data_load.xml

** Nếu trong config có thêm lệnh up hình thì:
        Cách nhau dấu |
Cú pháp:
<a href="javascript:OpWAdd_Cf(<%=ID_NoiDung_Web=%>,'tieude,tomtat',700,500,'img:cuphap')">

cuphap:

wo,ho;wi,hi;path;web;LinkAnhMin;Refresh;TenFileLuu
TenFileLuu: là ID_tenanh.jpg thì ID sẽ được thay thế bằng ID của bài viết tạo ra, hay chỉ cần để ID

Ví dụ:
<a href="javascript:OpWAdd_Cf(0,'tieude-Tên nhóm',700,500,'web_data_load:1|img:420,570;400,550;/themes/macdinh/images/sanpham;web;LinkAnhMin;1;id')">
<i class="fa fa-lg fa-plus-square text-light"> Thêm nhóm</i>
</a>
*** Nếu muốn thêm bài viết không có NameUrl để không tạo trang seo và sitemap thì

<a href="javascript:OpWAdd_Cf(<%=ID_NoiDung_Web=%>,'tieude,tomtat',700,500,'url:0|img:;555,297;/themes/macdinh/images/sanpham;web;LinkAnhMin;')">