Sửa ảnh

4.5. Sửa ảnh
4.5.1 UploadImg_Only(i_out,i_in,path,filename_save,refresh,op_w,op_h)
Ví dụ 1: Úp ảnh tên chỉ định:
<iif-D>User:Login<In>
      <a href="javascript:UploadImg_Only('','270,70','/UserFiles','tenanh.jpg',1,1000,700)">Sửa ảnh</a>
</In></iif-D>
Ví dụ 2:
Ứng dụng úp ảnh logo: khi click vào ảnh logo sẽ hiển thị hộp thoại sửa ảnh.
<a class="logo" href="<iif-D>User:Login<In>javascript:UploadImg_Only('','270,70','/themes/macdinh/images/icons/','logo-01.png',1,1000,700)</>/</In></iif-D>"><img src="/themes/macdinh/images/icons/logo-01.png" alt="IMG-LOGO"></a>

4.5.2 Úp ảnh đồng thời lưu đường dẫn vào dữ liệu.
UploadImage(i_out,i_in,path,objReturn,save_obj,save_field,save_id,filename_save,refresh,op_w,op_h)
UploadImage_Cf(i_out,i_in,path,objReturn,save_obj,save_field,save_id,filename_save,refresh,op_w,op_h,config)

Y nghĩa tham số:
   UploadImage(i_out,i_in,path,objReturn,save_obj,save_field,save_id,refresh,op_w,op_h)
   + i_out:width,height  -> khung hình bên ngoài, có thể để trống ''
   + i_in:width,height  -> hình cần cắt sau khi lưu, nếu để trống mặc định là '200,300'
          * Giá trị là pixel
          * Nếu i_out trống thì giá trị i_out sẽ lấy i_in +100px
                  Ví dụ: i_in là '500,500' thì i_out '600,600'
   + path: đường dẫn lưu hình, mặc định nếu để trống /UserFiles/image
   + objReturn: trả giá trị đường dẫn hình khi lưu thành công, nếu không có bỏ trống
   + save_obj: lưu vào đối tượng,   web -> NoiDung_Web , modu: -> HTML_Module
   + save_field: trường lưu
   + save_id: mã ID bảng ghi lưu
   + filename_save: để trống sẽ tạo file theo cú pháp: yyyy_MM_dd_HH_mm_ss.jpg
        Nếu nhập 1 file chỉ định ví dụ anhgioithieu.jpg hay anhgioithieu  (nếu ko có đuôi ở rộng tự thêm .jpg)
      * Thường sẽ lấy ID bài viết đưa vào để file không bị trùng <%i=ID_NoiDung_Web=i%>
   + refresh: 1 -> nạp lại khi lưu xong
   + op_w: width cửa sổ mở lên, để 0 -> mặc định là: 1024
   + op_h: hieght cửa sổ mở lên, để 0 -> mặc định là: 750
   + config: chưa phát triển

Ví dụ lệnh:
<iif-D>User:Login<In>
<a href="javascript:UploadImage('500,500','300,300','/UserFiles/image','','web','TenTruongLuu',MaID,'tenanhluu',1,1024,700)">
<i class="fa fa-camera fa-lg"></i></a>
</In></iif-D>

Ví dụ nạp ảnh vào tên cột trong DB:
<iif-D>User:Login<In>
      <a href="javascript:UploadImage('540,380','540,380','/themes/macdinh/images/page','','web','ThamSo_09',<%=ID_NoiDung_Web=%>,'lydo1',1,1024,700)">
    <i class="fa fa-lg fa-camera text-info"> Ảnh 1</i></a>
    
     <a href="javascript:UploadImage('540,380','540,380','/themes/macdinh/images/page','','web','ThamSo_10',<%=ID_NoiDung_Web=%>,'lydo2',1,1024,700)">
    <i class="fa fa-lg fa-camera text-info"> Ảnh 2</i></a>
  
    
</In></iif-D>


<iif-D>User:Login<In>
<a href="javascript:UploadImage('500,500','300,300','/UserFiles/image','','web','LinkAnhMin',2,'tenanh',1,1024,700)">
<i class="fa fa-camera fa-lg"></i></a>
</In></iif-D>Tham khảo liên kết để xem mã nguồn:  iif.vn/themes/lib_cm/common.js