Array in Json

Đếm tổng số bảng ghi
varJson.length

Ví dụ 1:
<script>
var myObj, x;
myObj = {
  "name":"John",
  "age":30,
  "cars":[ "Ford", "BMW", "Fiat" ]
};
x = myObj.cars[0];
document.getElementById("demo").innerHTML = x;
</script>

** Khi khai mảng trong array dùng dấu [ "x,", "y", "z" ]

for (i = 0; i < myObj.cars.length; i++) {
  alert(  myObj.cars[i] );
}

Ví dụ 2:
<script>
var myObj, i, j, x = "";
myObj = {
  "name":"John",
  "age":30,
  "cars": [
    {"name":"Ford", "models":["Fiesta", "Focus", "Mustang"]},
    {"name":"BMW", "models":["320", "X3", "X5"]},
    {"name":"Fiat", "models":["500", "Panda"] }
  ]
}
for (i in myObj.cars) {
  x += "<h2>" + myObj.cars[i].name + "</h2>";
  for (j in myObj.cars[i].models) {
    x += myObj.cars[i].models[j] + "<br>";
  }
}
document.getElementById("demo").innerHTML = x;
</script>

* Xóa phần tử mảng:

delete myObj.cars[1];