Filter Json

Sau khi có biến json là data

 var result = data.filter
            (
                obj =>  obj.Tên_Cột1=='giá_trị_1' && obj.Tên_Cột2=='giá_trị_2' || obj.Tên_Cột3 >2
            );
 // result  trả về là 1 Array

  alert(  result.length );   // trả về tổng số bảng ghi


           var gtChu="";
           for (x in result) {
                gtChu+= result[x].Tên_Cột_Cần_Gộp               
            }
          


// xử lý sau khi load xong