Truy cập phần tử biến Json

* Có 2 cách truy cập giá trị phần tử
+ Cách 1:  objJson.Tên
Ví dụ:
<script>
myObj = {"name":"John", "age":30, "car":null};
alert(myObj .name);
alert(myObj .age);
</script>
 

+ Cách 2:  objJson["Tên"]
Ví dụ:
<script>
myObj = {"name":"John", "age":30, "car":null};
alert(myObj["name"]);
</script>