Truy cập phần tử biến Json

Cách truy cập phần tử biến Json

* Có 2 cách truy cập giá trị phần tử kiểu json

Ví dụ có biến myObj

<script>
myObj = {"Ten":"John", "Tuoi":30, "NoiSinh":"HCM"};
</script>
 
+ Cách 1:  objJson.Tên
Ví dụ:
<script>
alert(myObj.Ten);
alert(myObj.Tuoi);
alert(myObj.NoiSinh);
</script>
 

+ Cách 2:  objJson["Tên"]
Ví dụ:
<script>
alert(myObj["Ten"]);
alert(myObj["Tuoi"]);
alert(myObj["NoiSinh"]);
</script>