Cách hiển thị hộp thoại chọn trong bootstrap

Code html hiển thị hộp thoại chọn trong bootstrap

1. Tạo 1 trang HTML

2. Thêm html nút lệnh button

<button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#exampleModal">

  Launch demo modal
</button>

3. Chèn lệnh html hộp thoại


<!-- Modal -->
<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Modal title</h5>
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
          <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        ...
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Close</button>
        <button type="button" class="btn btn-primary">Save changes</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

4. Tác động đến độ rộng và chiều cao cửa sổ mới lên:
B1: Tìm dòng
  <div class="modal-dialog" role="document">
Cách 1:  thêm sau modal-dialog các từ bên dưới

** để trống:     500px
modal-xl        1140px
modal-lg        800px
modal-sm        300px


Cách 2: tùy chọn
Thêm thẻ style:
  <div class="modal-dialog" role="document" style="max-width:600px;height:500px;">
  hay sử dụng %
  <div class="modal-dialog" role="document" style="max-width:80%;height:500px;">
height: không sử dụng được %

B2: Tìm dòng
  <div class="modal-body">
   Trong thẻ này phải chứa 1 div có
 <div style="max-width:100%;height:500px;overflow:auto;">
 ...
</div>
** Đầy đủ hơn:
 <div style="max-width:100%;height:500px;overflow-x:hidden;padding-right:10px;">
overflow-x: không hiển thị scroll chiều ngang
padding-right:10px: không bị lấp nội dung
 


** phần có thể bỏ:
     <div class="modal-dialog" role="document" style="max-width:600px;height:500px;">

5. Tác động đến vị trí hiển thị cửa sổ với cửa sổ chính
Tìm dòng :
  <div class="modal-dialog" role="document">
Thêm:  modal-dialog-centered