Cách hiển thị hộp thoại chọn trong bootstrap

1. Tạo 1 trang HTML

2. Thêm html nút lệnh button

<button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#exampleModal">

  Launch demo modal
</button>

3. Chèn lệnh html hộp thoại
<!-- Modal -->
<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Modal title</h5>
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
          <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        ...
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Close</button>
        <button type="button" class="btn btn-primary">Save changes</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

Để tác động đến độ rộng và chiều cao cửa sổ mới lên:
Tìm dòng :
  <div class="modal-dialog" role="document">
Thêm thẻ style:
  <div class="modal-dialog" role="document" style="max-width:600px;height:500px;">