Cách phân vùng cho thẻ div

<!-- Ví dụ phân Vùng  -->
<div class="form-row">
<div class="form-group col-md-4">
     <div class="input-group">
         <div class="input-group-prepend">
              <span class="input-group-text" >TEXT 1:</span>
         </div>
         <div class="form-control"> html 1</div>
     </div>
</div>
<div class="form-group col-md-4">
    <div class="input-group">
        <div class="input-group-prepend">
              <span class="input-group-text" >TEXT 2:</span>
        </div>
        <div class="form-control"> html 2</div>
    </div>
</div>
</div>
<!-- Ví dụ phân Vùng  -->


<!-- Ví dụ phân Vùng  -->
<div class="form-row">
<div class="form-group col-md-4">
     <div class="input-group">
         <div class="input-group-prepend">
              <span class="input-group-text" >Từ ngày:</span>
         </div>
         <input autocomplete="off" ng-change="loadData()" type="text" ng-model="tungay" id="find_tungay" class='form-control' value=""  >
     </div>
</div>
<div class="form-group col-md-4">
    <div class="input-group">
        <div class="input-group-prepend">
              <span class="input-group-text" >Đến ngày:</span>
        </div>
         <input autocomplete="off" ng-change="loadData()" type="text" ng-model="denngay" id="find_denngay" class='form-control' value=""  >
    </div>
</div>
</div>
<!-- Ví dụ phân Vùng  -->