Lệnh css hay dùng trong bootstrap

1. Cách dòng

<div class="clearfix">...</div> 
 

2. Làm nút, click hiển thị, click lại ẩn
 <div class="d-flex justify-content-end">
    <a  href="#demo_error" class="btn btn-secondary btn-sm" data-toggle="collapse">Xem chi tiết</a>
  </div>
  <div id="demo_error" class="collapse">
     NỘI DUNG HIỂN THỊ   
  </div>
2. Ẩn nội dung, sau đó click mới hiện ta nhưng đổ xuống đẹp

<button type="button" class="btn btn-warning btn-sm" onclick="Helper_show();"><i class="fas fa-align-justify"></i></button>
<div class="noidung" style="display:none"> 
Nội dung <br>
Nội dung <br>
Nội dung <br>
</div>

<script>
function Helper_show()
{
  $('.noidung').toggle(300);

}
</script>