Làm số lượng nổi lên trên một liên kết

Dạng như có bao nhiêu sản phẩm trong một giỏ hàng

Cách 1:
Làm đơn giản
 
<span class="badge badge-warning badge-pill">3</span>

Cách 2:
Làm có dùng css
B1:
Chuẩn bị HTML
<div class="donhang" >  
    <ul>
    <li>
        <a href="#">001</a>                             
        <span class="bag d-flex justify-content-center align-items-center">
            <small>3</small>
        </span>      
    </li>
    </ul>    
</div>

<style>
.donhang li
{
    float: left;  
    position: relative;
}
.donhang li .bag
{
    position: absolute;
    top: -12px;
    right: -2px;
    width: 24px;
    height: 24px;
    text-align: center;
    background: #f8b500;
    -webkit-border-radius: 50%;
    -moz-border-radius: 50%;
    -ms-border-radius: 50%;
    border-radius: 50%;
    
}
</style>