Một số HTML hay dùng

1. Nút lệnh Bootstrap

<button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
<button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
<button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
<button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
<button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
<button type="button" class="btn btn-info">Info</button>
<button type="button" class="btn btn-light">Light</button>
<button type="button" class="btn btn-dark">Dark</button>
<button type="button" class="btn btn-link">Link</button>

* Button dạng link
<a class="btn btn-primary" href="#" role="button">Link</a>
Button dạng viền
<button type="button" class="btn btn-outline-primary">Primary</button>

* Một số button khác
<button type="button" class="btn btn-primary btn-lg">Large button</button>
<button type="button" class="btn btn-primary btn-sm">Small button</button>
<button type="button" class="btn btn-primary btn-lg btn-block">Block level button</button>

** Nút nạp lại

 <button type="button" class="btn btn-danger btn-sm d-inline"><i class="fas fa-sync-alt"></i> Nạp lại</button>
 / d-inline để nằm trên 1 dòng nếu có nhiều thẻ

** Nút thoát
 <button id="btClose" type="button" class="btn btn-warning"><i class="fas fa-times-circle"></i> Thoát</button>

 2. Badge trong HTML

<span class="badge badge-primary">Primary</span>
<span class="badge badge-secondary">Secondary</span>
<span class="badge badge-success">Success</span>
<span class="badge badge-danger">Danger</span>
<span class="badge badge-warning">Warning</span>
<span class="badge badge-info">Info</span>
<span class="badge badge-light">Light</span>
<span class="badge badge-dark">Dark</span>

Thêm badge-pill để bo thêm góc tròn

Badge link
<a href="#" class="badge badge-primary">Primary</a>
<a href="#" class="badge badge-secondary">Secondary</a>
<a href="#" class="badge badge-success">Success</a>
<a href="#" class="badge badge-danger">Danger</a>
<a href="#" class="badge badge-warning">Warning</a>
<a href="#" class="badge badge-info">Info</a>
<a href="#" class="badge badge-light">Light</a>
<a href="#" class="badge badge-dark">Dark</a>

Nút lệnh có badge
<button type="button" class="btn btn-primary">
  Notifications <span class="badge badge-light">4</span>
</button>
 

3. Tạo nhóm tab group

<div class="card mb-3">
<div class="card-header">
    <i class="fas fa-bars"></i> MENU CHỨC NĂNG
</div>
<div class="card-body">
--- HTML
</div><!-- card-body -->
</div>

4. Hộp thoại tìm kiếm bằng HTML

<div class="form-inline p-2 fixed-top bg-light">
<input class="form-control" id="input_filter" type="search" placeholder="Tìm kiếm..."/>
<button type="button" class="btn btn-danger btTimLai"><i class="fas fa-trash"></i></button>
<span id="linkNhomClick"></span>

<span style="font-size:1.2em" class="badge badge-primary badge-pill " id="tinhtrangchonhang">1</span>
<button type="button" class="btn btn-link btTatCa">[Tất cả]</button>
<script>
$("#input_filter").on("keyup", function() {
    var value = $(this).val().toLowerCase();
    $("#dsMacHang .itemHangHoa").filter(function() {
          let get_ten=$(this).find(".item_tenhanghoa").text();  
          let get_nhom=$(this).find(".item_nhom").text();  
         // alert(get_nhom);
          
         
         $(this).toggle(  get_ten.toLowerCase().indexOf(value) > -1  ||  get_nhom.toLowerCase().indexOf(value) > -1  )
});
});
//$("#input_filter").focus();


  $('#tinhtrangchonhang').click(function(){
      //  alert('test');
     //  $(this).attr('XXXX');   // tác động thẻ được click
     
     $("#dsMacHang .itemHangHoa").filter(function() {
          let get_sl=$(this).find(".txtSoLuong_Chon").val();  
          $(this).toggle(  get_sl >0 )
         
});  
     
    });


</script>
</div>

 

5. Nút đổ xuống và có thêm nút nạp lại

<div>
<select id="txtTim_HopDong" name="txtTim_HopDong"  ng-change="loadData()" ng-model="tim_sohopdong" style="width:150px;" class="d-inline select2"  >
 <option  value="">-- Chọn --</option>
    <option ng-repeat="x in ds_sohd" value="{{x.So}}">{{x.So}}</option>
</select>
 <button type="button" class="btn btn-danger btn-sm d-inline" ng-click="loadData()"><i class="fas fa-sync-alt"></i> Nạp lại</button>
<script>
$(document).ready(function(){
    $('#txtTim_HopDong').select2();
});
</script>
</div>