Cấu hình web iif

Cấu hình web chạy lấy dữ liệu
appSettings
  DB_Content_State=1   SQL
    DB_Content_State=2   Access

 Sau khi chạy dữ liệu là SQL

<iif-F>
<Where>ID_NoiDung_Web_Parent=0 AND ID_NoiDung_Web<>11 AND Hidden=0</Where>
<Column>ID_NoiDung_Web,TieuDe,TieuDe_Menu,NameUrl</Column>
<Sort>ViTriRec ASC</Sort>
<ItemF>
<li><a href="<%i=NameUrl=i%>"><i class="fa fa-angle-double-right"></i> <%i=TieuDe_Menu=i%></a></li>
</ItemF>
</iif-F>

Vì chạy dạng SQL không sử dụng bộ nhớ tạm, nên cần chỉ định cột để web chạy nhanh.

Nếu cần lấy TOP <Column>TOP 10 ID_NoiDung_Web,TieuDe,TieuDe_Menu,NameUrl</Column>
 

Lấy ID cha, từ ID hiện hành của trang
<Where>ID_NoiDung_Web_Parent={@GetIDParent-<%=ID_NoiDung_Web=%>-@} AND Hidden=0</Where>

 Sơ đồ trang:

<Where>ID_NoiDung_Web IN( {@ListIDRecursive-<%=ID_NoiDung_Web=%>-@} ) AND ID_NoiDung_Web<>1</Where>
 

Trang danh sách hiển thị tổng số bài viết

 <Column>ID_NoiDung_Web,TieuDe,NameUrl,ID_NoiDung_Web_Parent,[dbo].countIDWeb(ID_NoiDung_Web) As SlRow</Column>
<i class="motasl"><span class="badge badge-warning badge-pill ng-binding"><%i=SlRow=i%></span></i>

Trang chi tiết thì không cần thêm countIDWeb

Chỉ cần <span class="badge badge-warning badge-pill ng-binding">Có <%=CountIDSub=%> tác phẩm</span>

 

 

 

 

Mục liên quan: