Nạp trang web từ file đã export từ hệ thống

1. Vào AdminSYS/NoiDung_Web.aspx
   Chọn vào trang cần xuất

2. Kéo xuống dưới cùng click Xuât file XML
   Tải được file xml

3. Chọn Import -> Nạp dạng XML -> Copy nội dung file XML vào

 

 

Mục liên quan: