Kết hợp ForEach với các hàm khác

1. Kết hợp hàm iif-E

* Thêm -F phía sau

<iif-F>
<ItemF>
   + <%i=TieuDe=i%>     
    <iif-E-F>
    <Val
-F><%i=ID_NoiDung_Web=i%>=<%i=ID_NoiDung_Web=i%></Val-F>
        Trang đang truy cập   
    </iif-E
-F>
    <hr>
</ItemF>       
</iif-F>

2. Kết hợp hàm iif-D

<iif-F>
 <Where>ID_NoiDung_Web=<iif-D>Url:id</iif-D></Where>
<ItemF>
   + <%i=TieuDe=i%>   
</ItemF>       
</iif-F>


3. Where

<iif-F>
<Where>
    <iif-E>
        <val>1=<iif-D>Url:id</iif-D></val>
        ID_NoiDung_Web=1
        <Else/>
        ID_NoiDung_Web=2
    </iif-E>
</Where>
<ItemF>
   + <%i=TieuDe=i%>   
</ItemF>       
</iif-F>
 
4. D-Compute

<iif-F>
<Where>ThamSo_01='sanpham' AND ID_NoiDung_Web_Parent=0 </Where>
<Sort>ViTriRec ASC</Sort>
<ItemF>
---
   <iif-D-F>Data:CellWeb
   <In-F></>{TongSo:n0}</In-F>
   <D-Compute-F>
     Count(ID_NoiDung_Web)</>ID_NoiDung_Web_Parent=1</>TongSo
   </D-Compute-F>
   </iif-D-F>
--
</ItemF>
</iif-F>

Mục liên quan: