Thay thế nội dung web bằng cấu hình lệnh

Để thay thể nội dung trước tiên phải chuẩn bị được các cú pháp đôi:

Cách 1: dùng lệnh định dạng fm (cách đơn giản)
<%=NoiDung<fm>{sys:Replace::sys}</fm>=%>

<fm>{sys:Replace::sys}</fm>
  : tên file để tại /themes/macdinh/html


Cách 2: dùng lệnh cấu hình (cách này ta có thể áp dụng điều kiện)

1. Thay thế nội dung web số lượng nhiều
    Mục đích: thay thế toàn bộ nội dung chỉ định sẵn.
    Thay thế cột [NoiDung]

   Ví dụ: ta muốn tất cả các nội dung có từ XXX thành từ YYY
   Cách làm:
   Bước 1: Cấu hình tham số 68
       Nhập là:   ID_P=;ID=;_Replace.htm
   Bước 2: File _Replace.htm để tại themes/html/_Replace.htm
   Nội dung của file _Replace.htm là:
  XXX/->/YYY
 
Giải thích:

  * ID_P là mã của bài viết cha(các bài viết con sẽ có hiệu lực thay thế), ID là mã bài viết hiện tại ,
     Để trống là thay thế hết
     Nếu nhập hãy nhập ID cụ thể 
     ví dụ
ID_P=10;ID=20,30;_Replace.htm 
     * File
_Replace.htm có thể đặt tên khác tùy ý.

 
***** Các cách tạo lệnh thay thể trong file _Replace.htm
  Ứng dụng 1: thay đổi định dạng màu trong [NoiDung] nếu là từ Ví dụ tự chuyển sang màu Ví dụ cho các trang có cấp cha là 100 và 200
 
   Bước 1: Cấu hình tham số 68 (trong adminsys - Config.aspx)
   ID_P=100,200;ID=;_Replace.htm
   Bước 2: File _Replace.htm để tại themes/html/_Replace.htm
   Nội dung của file là:
  Ví dụ/->/<span style="color: rgb(0, 0, 255);">Ví dụ<span>

  Ứng dụng 2: tạo lệnh chuyển {{ytb:vQ8AoL8TxaA:ytb}} mã youtube thành video hiển thị cho tất cả các trang web
 
   Bước 1: Cấu hình tham số 68
   ID_P=;ID=;_Replace.htm
   Bước 2: File _Replace.htm để tại themes/html/_Replace.htm
   Nội dung của file là:
{{ytb:/->/<div class='embed-responsive embed-responsive-16by9'><iframe src="https://www.youtube.com/embed/
:ytb}}/->/" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></div>

 
  Giải thích: {{ytb:vQ8AoL8TxaA:ytb}}  với vQ8AoL8TxaA là mã trên youtube.
  * Chú ý: đối với dấu <> trong trình soạn thảo HTML sẽ được mã hóa là
     với < là &lt;   với > là  &gt;   nếu nếu thay thế ký tự dạng <X> thì giá trị là &lt;X&gt;
 
Chú ý: lệnh thay thể khi soạn thảo phải không có định dạng.

Mục liên quan: