ForEach

Chức năng: Lấy danh sách các dòng dữ liệu in ra màn hình
Có cấu trúc các trang web trong dữ liệu như sau:

Đối với web Module NỘI DUNG
   * Giải thích:
ID_NoiDung_Web_Parent là cột giúp để xác định dòng đó thuộc cấp cha nào chưa nó.
   * Còn với web Module XML không áp dụng cột trên


1. Ví dụ in hết các tiêu đề ra màn hình
2. Lọc dữ liệu và sắp xếp
3. Định dạng nội dung hiển thị
4. Một số hàm Empty, Null...
 ** Một số lệnh sys trong format


1. Ví dụ in hết các tiêu đề ra màn hình

<iif-F>
<ItemF>

   + <%i=TieuDe=i%>
</ItemF>        
</iif-F>

Kết quả: + Trang chủ + Giới thiệu + Sản phẩm + Phần mềm bán hàng + Phần mềm cafe

2. Lọc dữ liệu và sắp xếp
  + Ví dụ in tiêu đề các trang con của Sản phẩm

<iif-F>
<Where>ID_NoiDung_Web_Parent=3</Where>
<Sort>
DateCreate ASC</Sort>
 <ItemF>
   + <%i=TieuDe=i%>
</ItemF>        
</iif-F>

Kết quả:  + Phần mềm bán hàng + Phần mềm cafe


+ Ví dụ nội dung tóm tắt trang Giới thiệu ra màn hình
<iif-F>
<Where>ID_NoiDung_Web=2</Where>
<ItemF>

   + <%i=NoiDungTomTat=i%>
</ItemF>        
</iif-F>

Kết quả:  Công ty Nhật Thành chuyên cung cấp phần mềm


3. Định dạng nội dung

<iif-F>
<Where>ID_NoiDung_Web_Parent=3</Where>
<ItemF>

   + <%=iTieuDe=i%> * giá : <%=iThamSoKieuSo_01<fm>{0:n0}</fm>=i%> </iItem>        
</ItemF-F>

Kết quả:  + Phần mềm bán hàng * giá 90.000 + Phần mềm cafe * giá 50.000
 
Cú pháp: Thêm <fm>{0}</fm> để định dạng

-> Tham khảo cách định dạng dữ liệu
 
Định dạng nhiều cột cùng 1 lúc

<ItemF>
    <%i=<e>[TieuDe]  [NoiDung]</e>=i%>
</ItemF>

Thay vì in 1 giá trị 1, nếu để trong e sẽ in được nhiều giá trị cùng 1 lúc

Chú ý: nếu bỏ trong <e> ta phải thêm
[...]
 

* Cú pháp đơn giản ghi nhớ

<iif-F>
<Where></Where>
<ItemF>
    <%i=TênCột=i%><br>
</ItemF>         
</iif-F>

 Cột _SysPosRow tự sinh ra theo thứ tự tăng dần trong bảng
<%i=_SysPosRow=i%>
 

 

4. Một số hàm chuổi: rỗng, null...

<empty:X/>
<notempty:X/>
<null:X/>

Ví dụ:
<%i=HoTen<empty:Chưa có/>=i%>

 

 

** Một số lệnh SYS trong format
  1.  {sys:HtmlEncode:sys}
  2.  {sys:SeoText:sys}
  Ví dụ:
<%i=Ten<fm>{sys:SeoText:sys}</fm>=i%>
Nếu tên là: Nhật Thành
  3.  {sys:HtmlEncode_br:sys}
  4.  {sys:Replace:X:Y:sys}
<%i=Ten<fm>{sys:Replace:X:Y:sys}</fm>=i%>

  5.  {sys:ifReplace:GiáTrịSoSánh:GiáTrịMớiNếuBằng:sys}
  Áp dụng nạp giá trị cho combo
  iif-F nạp chi tiết hợp đồng
iif-F1: sau khi nạp chi tiết, nạp combo Sảnh

  <iif-F>
  <Source><type:query/>NhaHang/HopDong_Load_Key</>0</Source>
  <ItemF>
 <div class="form-group">
    <label>Sảnh:</label>     
    <select id="cbSanh" class="form-control" name="Sanh">    
    <iif-F1>
<Source1><type:query/>NhaHang/Sanh</>0</Source1>
<ItemF1>
 <option value="<%i1=Sanh=i1%>" <%i1=Sanh<fm>{sys:ifReplace:<%i=Sanh=i%>:selected:sys}</fm>=i1%> ><%i1=Sanh=i1%></option>
</ItemF1>
      </iif-F1>

   </select>  
</div>
  </ItemF>
  </iif-F>

   6.  {sys:Date:WeekDay:sys}

  Nếu cột dữ liệu là ngày sẽ ra tên thứ

  7.  {sys:NumbersToLetters:sys}   chuyển số thành chữ

Mục liên quan: