Hàm ForEach bọc ForEach

* Cú pháp lồng 1 cấp:
<iif-F>
<SubF>1</SubF>
<ItemF>
    <%i=TieuDe=i%>  <br />
    <iif-F1>       
    <Where1>ID_NoiDung_Web_Parent=<%i=ID_NoiDung_Web=i%></Where1>
    <SubF1>2</SubF1>
    <ItemF1>
        ----- <%i1=TieuDe=i1%>  <br />                    
    </ItemF1>        
    </iif-F1>
</ItemF>        
</iif-F>

Hàm ForEach bên trong phải thêm tiền tố 1 , với 1 có thể thay lại ký tự khác số hay chữ.

Ví dụ:
<iif-F>
<Where>ID_NoiDung_Web_Parent=0</Where>
<Sort>ViTriRec ASC</Sort>
<SubF>1</SubF>
<ItemF>
    <%i=TieuDe=i%>  <br />
    <iif-F1>       
    <Where1>ID_NoiDung_Web_Parent=<%i=ID_NoiDung_Web=i%></Where1>
    <SubF1>2</SubF1>
    <ItemF1>
        ----- <%i1=TieuDe=i1%>  <br />      
    </ItemF1>        
    </iif-F1>
</ItemF>        
</iif-F>


* Cú pháp lồng 2 cấp:

<iif-F>
<SubF>1</SubF>
<ItemF>
    <%i=TieuDe=i%>  <br />
    <iif-F1>       
    <Where1>ID_NoiDung_Web_Parent=<%i=ID_NoiDung_Web=i%></Where1>
    <SubF1>2</SubF1>
    <ItemF1>
        ----- <%i1=TieuDe=i1%>  <br />     
           <iif-F2>
           <Where2>ID_NoiDung_Web_Parent=<%i1=ID_NoiDung_Web=i1%></WhereY>
          <ItemF2>
            ----------<%i2=TieuDe=i2%>  <br />
           </ItemF2>         
          </iif-F2>               
    </ItemF1>        
    </iif-F1>
</ItemF>        
</iif-F>

Ví dụ về hàm ForEach bọc ForEach


<iif-F>
<Where>ID_NoiDung_Web_Parent=0</Where>
<Sort>ViTriRec ASC</Sort>
<SubF>1</SubF>
<ItemF>
    <%i=TieuDe=i%>  <br />
    <iif-F1>      
    <Where1>ID_NoiDung_Web_Parent=<%i=ID_NoiDung_Web=i%></Where1>
    <SubF1>2</SubF1>
    <ItemF1>
        ----- <%i1=TieuDe=i1%>  <br />               
        <iif-F2>
        <Where2>ID_NoiDung_Web_Parent=<%i1=ID_NoiDung_Web=i1%></Where2>
        <ItemF2>
        ----------<%i2=TieuDe=i2%>  <br />
        </ItemF2>       
        </iif-F2>
    </ItemF1>       
    </iif-F1>
</ItemF>       
</iif-F>

Mục liên quan: