AngularJS Scope là gì

$scope dùng để tham chiếu dữ liệu đến các thành phần của HTML thông qua controller
$scope là đối tượng biến Javascript gồm nhiều thuộc tính và phương thức.
$scope có thể sử dụng cho nhiều controller

*  Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.6.9/angular.min.js"></script>
<body>
<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
<h1>{{LienKet}}</h1>
</div>
<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('myCtrl', function($scope) {
    $scope.LienKet = "https://iif.vn"; //Thuộc tính LienKet được gán giá trị.
});
</script>
</body>
</html>
 
Ví dụ 2:
<!DOCTYPE html>
<html>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.6.9/angular.min.js"></script>
<body>
<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
<ul>
  <li ng-repeat="x in DanhSach">{{x}}</li>
</ul>
</div>
<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('myCtrl', function($scope) {
    $scope.DanhSach = ["A", "B", "C"];
});
</script>
</body>
</html>

Giải thích:
$scope được đưa vào 1 biến mảng gồm 3 phần tử A , B, C  -> sau đó in ra bằng ng-repeat