lặp giá trị ra màn hình từ biến mảng

<html>  
   <head>
      <title>Directive trong AngularJS</title>
   </head>  
   <body>
      <div ng-app = "" ng-init = "danhsach =[{ten:'A',ho:'Trần Văn'},{ten:'B',ho:'Bảo Văn'}] ">
        <p>Danh sach nhan vien:</p>     
         <ol>
            <li ng-repeat = "nhanvien in danhsach">
               {{ 'Nhân viên: ' + nhanvien.ho + ', Tên: ' + nhanvien.ten }}
            </li>
         </ol>
      </div>
      <script src = "http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.14/angular.min.js"></script>     
   </body>
</html>
* Kết quả

  1. Nhân viên: Trần Văn, Tên: A
  2. Nhân viên: Bảo Văn, Tên: B


* Giải thích:
Tạo biến mảng tên danhsach gồm 2 phần tử con
danhsach =[{ten:'A',ho:'Trần Văn'},{ten:'B',ho:'Bảo Văn'}]