ng-model tham chiếu biến angular

Dùng để tham chiếu giá trị biến ra các input của HTML, tức là thay đổi 2 chiều
Ví dụ:
<!DOCTYPE html>
<html>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.6.9/angular.min.js"></script>
<body>
<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
Tên: <input ng-model="Ten">
</div>
<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('myCtrl', function($scope) {
    $scope.Ten = "iif.vn";
});
</script>
</body>
</html>
Giải thích: thay đổi 2 chiều là
Khi khởi tạo ứng dụng gán giá trị biến Ten là iif.vn , khi thay đổi trên input thì giá trị gán lại cho bên Ten với nội dung đã nhập.

- Thêm lệnh:  
<h1>Bạn đã nhập: {{Ten}}</h1> để xem giá trị thay đổi theo nội dung ô vừa nhập.