Kết hợp angular với jquery

* Truy cập đối tượng HTML thông qua event angular


** HTML
 <button class="text-success btn btn-link mt-2 bt-hien" ng-click="ClickVaoToi()" title="thêm"><i class="fa fa-plus"></i></button>
<input type="text"  ng-keypress="SuKienPhim($event)"  class="form-control ten_kh" placeholder="Tên" required="">

SCRIP:
<script>
var app = angular.module("myApp", []);
app.controller('myCtrl', function($scope, $http){ 
 //***********************
   $scope.ClickVaoToi = function() {       
        var html_ev =angular.element($event.target); // chuyển thành DOM
        alert(  html_ev .parent().html()     );
    } 
 //***********************
 });


$scope.SuKienPhim = function(ev) {      
        alert( ev.target.value); // lấy giá trị ô textbox
       alert( ev.which )   // lấy mã số phím, ví dụ enter là 13
}
//bắt buộc để $event trên input, nếu hàm ko là sự kiện thì $event để được trong hàm

</script>
-- Dùng tritgger

<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('myCtrl', function($scope, $timeout) {
  $scope.myHeader = "Hello World!";
  $timeout(function () {
      $('#Button3').triggerHandler('click');
  }, 0);
});
</script>

  // VÒNG LẶP CHẠY LIÊN TỤC
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('myCtrl', function($scope, $interval) {
  $scope.theTime = new Date().toLocaleTimeString();
  $interval(function () {
      $scope.theTime = new Date().toLocaleTimeString();
  }, 1000);
});
</script>