Format trong angular

Cách định dạng(format) khi hiển thị dữ liệu kiểu số, ngày trong angular

Định dạng Ngày trong angular:
{{xx.DateFrom | date:'dd/MM/yyyy'}}

<span ng-bind="xx.DateFrom | date:'dd/MM'" class="badge badge-danger"></span>

Định dạng Số trong angular:

{{x.TenCot| number:0}} đ