Một số ứng dụng hay gặp trong angular

  1. Cập nhật lại giá trị trị cột
  2. Không hiển thị được html khi in ra
  3. Không lấy được biến
  4. Lấy vị trí bảng ghi
  5. Một số hàm qua $event
  6. Gọi hàm khi sử dụng popup cửa sổ cha
  7. Chuyển đổi ngày để xử lý
  8. Gán giá trị cho biến angular từ chuổi (gán biến động)

 ******

1. Cập nhật lại giá trị trị cột
- Cật nhật tất cả
$scope.hanghoa là array trả về

 for (row_hh in $scope.hanghoa) {
            $scope.hanghoa[row_hh].TenCotCanCapNhat="xxxxxxxxxxxxx";
 }

- Cập nhật các bảng ghi có điều kiện

 for (row_hh in $scope.hanghoa) {
            if(  $scope.hanghoa[row_hh].ID_HangHoa_DVT==$scope.ID_HangHoa_Select)
                $scope.hanghoa[row_hh].GhiChuThem=$scope.GhiChu_DatMon;
         }
Chỉ cần thêm if vào

 

 

2. Không hiển thị được html khi in ra

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.6.9/angular.min.js"></script>
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.6.9/angular-sanitize.js"></script>

var app = angular.module("myApp",  ['ngSanitize']);
<span ng-bind-html="x.Icon"></span>
Nếu gọi hàm:
<span ng-bind-html="tenham( x )"></span>


 


3. Không lấy được biến

<div ng-repeat="x in PlanWork" > 
    <a ng-click="OpenPopupW('{{x.PlanData}}"</a>
</div>

{{x.PlanData}  không lấy được,NGUYÊN NHÂN VÌ x.PlanData là biến nhưng để trong nháy đơn là không được.
nên viết lại:
    <a ng-click="OpenPopupW(x.PlanData)"</a>

 

4. Lấy vị trí bảng ghi

<div ng-repeat="x in data" > 
    {{ $index + 1 }}
</div>

5. Một số hàm qua $event

<a ng-click="loadBangGia_Ft($event)"  data-filter="_ALL_">Tất cả</a></li>

$scope.loadBangGia_Ft = function ($event) {
         alert(  $event.target.nodeName );       // kết quả trả về là a, vì nó là thẻ a
         var x= angular.element($event.target); // truy cập đến DOM
         var x1= angular.element($event.target).parent(); // truy cập đến DOM cấp trên
         var xArr= angular.element($event.target).parent().find("li"); // tạo array

     };

5. Filters Angular

Tham khảo

6. Gọi hàm khi sử dụng popup cửa sổ cha
Tham khảo trong phần popup7. Chuyển đổi kiểu ngày từ json để lấy ngày tháng năm

Khi giá trị 1 cột ngày trả về json thì JS không hiểu là kiểu ngày mà là kiểu chữ, ta cần chuyển đổi như sau

// Hàm này nếu dùng ngôn ngữ iif có trong themes/lib_cm/common.js
function convertDateJsonToObjDate(vl) {
//alert(vl);  2023-05-07T11:56:42.03  --> kieu Date
    if(vl==null) return null;
    var vl_date= vl.split('T')[0];
    var arr=vl_date.split('-');
    
    var vl_time= vl.split('T')[1];
    var arrTime=vl_time.split(':');
    return new Date( arr[0],arr[1],arr[2],arrTime[0],arrTime[1]   );
}

 

8. Gán giá trị cho biến angular từ chuổi
How to set dynamic variable name in Angularjs controller
 $scope.HoTen="A";
 $scope["HoTen"] = "B";

 

****************
Tham khảo các ví dụ về angular