interval trong angular

Các ví dụ về interval trong angular

Ví dụ 1:tự động nạp lại dữ liệu

 $scope.loadData = function () {       
 // .........
}

 $interval(function () {
       $scope.loadData();      
  }, 1000);

Cứ 1 giây sẽ gọi hàm loadData, được ứng dụng trong trường hợp tự động nạp lại dữ liệu

Ví dụ 2:đợi sau 1 giây mới gọi, dùng trong các trường hợp tương tác từ JAVASCRIPT sang

 $scope.loadData = function () {       
 // .........
}

 $interval(function () {
       $scope.loadData();      
  }, 1000,1);

1: gọi 1 lần duy nhất sau 1 giây

Ví dụ 3: thoát có điều kiện

 <script>
        angular.module('myApp', [])
            .controller('MyController', function ($scope, $interval) {
                $scope.countdown = 10;
                $scope.finished = false;
 
                var interval = $interval(function () {
                    $scope.countdown--;
                    if ($scope.countdown === 0) {
                        $interval.cancel(interval);
                        $scope.finished = true;
                    }
                }, 1000);
            });
    </script>