Biểu thức tính AngularJS

Biểu thức tính AngularJS

Sử dụng biểu thức AngularJS Expressions

<!DOCTYPE html>
<html>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.6.9/angular.min.js"></script>
<body>
<div ng-app="">
  <p>Biểu thức tính của 5+5 là: {{ 5 + 5 }}</p>
</div>
</body>
</html>

* Kết quả: in ra là 10

* Giải thích: biển thức {{..}} phải để trong <div ng-app=""> </div>
Nếu không có thì kết quả sẽ in ra là
{{ 5 + 5 }}

Sử dụng biểu thức AngularJS Expressions có if

<p>Biểu thức tính   {{ 1==1 ?"DUNG":"SAI" }}</p>