Ứng dụng đầu tiên angular

Cùng mình học angular, làm ví dụ đầu tiên về angular là framwork rất hay của google giúp các lập trình viên làm app web rất nhanh.

Hãy cùng mình làm ứng dụng angular đầu tiên nào


<!DOCTYPE html>
<html>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.6.9/angular.min.js"></script>
<body>
<div ng-app="">
  <p>Nhập thử tên mình vào:</p>
  <p>Tên : <input type="text" ng-model="name" ></p>
  <h1>Xin chào {{name}}</h1>
</div>
</body>
</html>


** Giải thích:
- Để khai báo app dùng ng-app=""
- Tạo biến dùng lệnh ng-model="name" với name là tên biền, ta có thể đặt tên biến bất kỳ
- Để hiển thị ra ta chèn lệnh vào html:  {{Name}}

 

Ví dụ 2: tính tổng 2 số trong angular

<!DOCTYPE html>
<html>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.6.9/angular.min.js"></script>
<body>
<div ng-app="">
  <p>Cộng 2 số:</p>
  <p>A : <input type="number" ng-model="a" ></p>
  <p>B : <input type="number" ng-model="b" ></p>
  <h1>Tổng: {{a+b}}</h1>
</div>
</body>
</html>

* Chú ý: để tính toán biểu thức trong angular chúng ta để trong dấu {{...}}