Hiển thị giá trị nhập từ ô input ra màn hình Angular

Cách code hiển thị giá trị nhập từ ô input ra màn hình Angular

<html>  
   <head>
      <title>Directive trong AngularJS</title>
      <script src = "http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.14/angular.min.js"></script>
   </head>  
   <body>
      <div ng-app = "" >
         <p>Nhap ten cua ban: <input type = "text" ng-model = "ten"></p>
         <p>Xin chao <span ng-bind = "ten"></span>!</p>       
      </div>
   </body>
</html>

Giải thích:
ng-model = "ten" là lệnh tạo ra biến ten để khi có sự thay đổi trên ô nhập liệu sẽ gán vào biến này
ng-bind = "ten" là khi biến ten thay đổi thì nạp giá trị ra ngay tại vị trí bind