Tạo page tìm kiếm với Angular

Phần html:

timkiem_SanPham là biến tìm đã nhúng vào input

<input class="form-control" type="search" placeholder="Tìm kiếm..." ng-model="timkiem_SanPham"  ng-keyup="setTimKiem_SanPham($event.target.value)"  />          
<div class="row"  ng-repeat="x in sanpham_loc" >
    <div class="col-12">  {{x.TenSanPham}}</div>  
</div>

 

Phần javascript:

  $scope.loadData_SanPham = function () {       
    //************************
        
        $scope.loading=true;
        loadding_show("Đang tải..");
        key_ct= urlGetValuePara_Null("key_chungtu","");   
        var url=  "/adminxml/Query_Do.aspx?name=BanHang_iif_sv/SanPham_Get&out=json";
        //alert(url);
        $http({
            method : "GET",
            url : url
        }).then(function mySuccess(response)
            {
               //alert( JSON.stringify(response.data )  );
               $scope.sanpham= response.data.sanpham;
               $scope.setTimKiem_SanPham(''); // tìm rỗng để ra hết sản phẩm
               loadding_hide();
            }, function myError(response)
            {
                   alert( "LỖI:"+ response.statusText );
            }
        );
  }
  $scope.loadData_SanPham(); // chạy
 
   $scope.setTimKiem_SanPham = function (x) {
      //  $scope.timkiem= x;
        x=x.toLowerCase();
         $scope.sanpham_loc = $scope.sanpham.filter
            (
                obj =>  obj.TenSanPham.toLowerCase().includes(x)
            );
        $scope.TongDong=  $scope.sanpham_loc.length;
             $scope.timkiem_SanPham= x;
              alert_pIIF('Hiển thị được ' +  $scope.TongDong +' dòng.' ,'sản phẩm');
   }; //setTimKiem