KeyUp,KeyPress,KeyDown trong input Angular

KeyUp,KeyPress,KeyDown trong input Angular

  1. KeyUp trong angular
  2. KeyPress trong angular
  3. KeyDown trong angular

1. KeyUp trong angular

<input class="form-control" type="search" placeholder="Tìm kiếm..." ng-keyup="test($event.target.value)"  />

$event.target.value sẽ trả về giá trị của ô input.

 2. KeyPress trong angular

Ví dụ về lấy mã phím để xác định nhấn enter trong angular

<input autofocus  class="form-control mb-1 txtTimSanPham" id="input_filter2" type="search" placeholder="Tìm kiếm..." ng-model="timkiem_SanPham" ng-keypress="SanPham_V2_enter($event)"   />

  $scope.SanPham_V2_enter = function (keyEvent) {    
   // alert(keyEvent.keyCode );
       if (keyEvent.keyCode == 13)
       {
        //    alert('I am an alert');
        $scope.loadData_SanPham_V2($scope.timkiem_SanPham);
        }
   }

Tham khảo thêm

https://stackoverflow.com/questions/17470790/how-to-use-a-keypress-event-in-angularjs