Sử dụng biến trong angular AngularJS Modules

* Cú pháp
<div ng-app="myApp">...</div>
<script>
var app = angular.module("myApp", []);
</script>

* Ví dụ
<!DOCTYPE html>
<html>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.6.9/angular.min.js"></script>
<body>
<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">{{Ho}}  {{Ten }}</div>
<script>
var app = angular.module("myApp", []);
app.controller("myCtrl", function($scope) {
    $scope.Ho = "Hồng";
    $scope.Ten = "Nhật";
});
</script>
</body>
</html>
* Giải thích
App này ta tạo ra 2 biên Ho và Ten sau đó hiển thị ra màn hình
Trong lệnh có 2 bước chính
Bước 1: khởi tạo app
var app = angular.module("myApp", []);
Bước 2: Xử lý Controller
app.controller("myCtrl", function($scope) {
    $scope.Ho = "Hồng";
    $scope.Ten = "Nhật";
});