Array trong Javascript

Array trong Javascript, còn gọi biến mảng, nhiều ví dụ về biến mảng giúp bạn thực hành với javascrip

Biến mảng(Array) trong Javascript

 1. Cú pháp khai báo biến mảng
 2. In giá trị biến mảng ra màn hình
 3. Dùng vòng lặp để in toàn bộ phần tử trong biến mảng ra
 4. Thêm giá trị 1 phần tử vào biến mảng
 5. Chuyển mảng về chuổi
 6. Chuyển chuổi về mảng
 7. Lặp giá trị biến mảng trong FOR
 8. Hàm xóa một phần tử trong mảng
   

 • Cú pháp khai báo biến mảng

var tenbien    =     ["An", "Bảo", "Bình","Lệ"];
Vị trí phần tử           0         1          2        3   

Tùy theo mỗi ngôn ngữ lập trình, nhưng hầu hết các ngôn ngữ đều quy định phần từ đầu tiên là số 0

* Bạn có đặt câu hỏi, tại sao lại không quy định là phần tử số 1 mà lại quy định phần từ 0 đầu tiên

     Trả lời: do mấy ông lập trình viên sáng lập ra ngôn ngữ javascript lập trình này ổng quy định vậy.

      Bạn làm một số bài tập về biến mảng:
      * Bài tập 1: Trong trường bạn có 6 lớp: 10A, 10B,11A,11B,12A,12B hãy tạo ra 1 biến mảng
      * Bài tập 2: bạn có dãy số 5,6,7,14,2 hãy tạo ra 1 biến mảng

 • In giá trị biến mảng ra màn hình


alert(ten);     // kết quả An,Bảo,Bình,Lệ
alert(ten[0] ); //An
alert(ten[1] ); //Bảo
alert(ten[2] ); //Bình
alert(ten[3] ); //Lệ

 

 • Dùng vòng lặp để in toàn bộ phần tử trong biến mảng ra

var arr_ten= ["An", "Bảo", "Bình","Lệ"];
for(const t in arr_ten)
{
    // t trả về từ 0 đến 3 (4 phần tử)
    alert( arr_ten[t]);
}
//* Kết qua in lần lượt An  , Bảo , Bình , Lệ

 •   PUSH trong javascrip: thêm giá trị 1 phần tử vào biến mảng

Ví dụ 1:
var mau= ["Xanh", "Đỏ", "Vàng", "Cam"];
mau.push("Hồng");  // biến màu sẽ lên 5 phần tử vì có thêm phần tử Hồng

Ví dụ 2:
var fruits = [];
fruits.push("1");
fruits.push("2");
fruits.push("3");

Ví dụ 3:
const cars = [];
cars[0]= "Saab";
cars[1]= "Volvo";
cars[2]= "BMW";

 • Chuyển mảng về chuổi   

const fruits = ["1", "2", "3", "4"];
alert( fruits.join(",") );

 • Chuyển chuổi về mảng

str="1;2;3";
const myArr = str.split(";");

 


 

 • Lặp giá trị biến mảng trong FOR

  const myArr = "a;b;c;d;e".split(";");
     for(const it_f in myArr)
     {
 //         it_f trả về  0 -> số phần tử mảng
          alert( myArr[it_f ]      );
     }

 • Hàm xóa một phần tử trong mảng

function removeElement(array, elem) {
    var index = array.indexOf(elem);
    if (index > -1) {
        array.splice(index, 1);
    }
  }
 

Ví dụ 1 : vidu
Ví dụ 2 : 456456546
Ví dụ 3 : hjgyjghjghjghj