Một số hàm xử lý chữ trong javascript

Ví dụ các hàm xử lý chữ trong javascript

  1. Đếm số ký tự có trong chuổi javascript
  2. Hàm bắt đầu javascript
  3. Hàm chứa đựng 1 trong từ javascript
  4. Hàm Substring trong javascript
  5. Hàm Right trong javascript
  6. Hàm Split javascript
  7. Hàm trim javascript1. Đếm số ký tự có trong chuổi:

var str="str1,str2,str3,str4";
var len=(str.match(/,/g) || []).length;
alert(len);

2. Hàm bắt đầu bởi

let text = "Hello world, welcome to the universe.";
text.startsWith("Hello");

 

3. Hàm chứa đựng 1 từ

let text = "Xin chào các bạn, tôi là iif";
let result = text.includes("iif");

// sẽ trả về true nếu có từ iif, false nếu không có từ iif

Thường sẽ kết hợp hàm biển đổi thành chữ thường để tìm đúng hơn

let result = text.toLowerCase.includes("iif");


 

4. Hàm substring

let text = "12345678";
result = text.substring(0, 2);  // KQ: 12
result = text.substring(2, 3);  // KQ: 345

5. Hàm right

Hàm right javascript không có, nếu sử dụng chúng ta tự lập trình ra dựa vào hàm substring

function iif_Text_Right(str,sokytu)
{
   // alert(str.toString().length-sokytu );
    str = str.substring(str.toString().length-sokytu);
    return str;
}
 

 6. Hàm Split javascript

let ngay = "23/5/2024";
const myArray = text.split("/");
let p1 = myArray[0];
let p2 = myArray[1];
let p3 = myArray[2];

7. Hàm Trim javascript

let text = "       Học lập trình javascript        ";
let text = text.trim();
sau khi qua hàm trim thì giá trị biến
//Chuổi trống 2 bên bị xóa bỏ trong biến
text ="Học lập trình javascript";