Hàm Split trong Javascript

Ví dụ hàm Split trong Javascript chia tách chuỗi

* Khai báo biến javascript có nội dung cách nhau dấu ;
  var list="a;b;c";
  alert( list);
  const myArr= list_file.split(";");

*  In ra theo dạng chỉ số index

   alert( myArr[0] );

*  In ra theo dạng vòng lặp

  for(const it_f in myArr)
     {

          alert( myArr[it_f ]      );   // it_f trả về  0 -> số phần tử mảng
     }

* Ví dụ chia biến ra dạng xuống hàng
Ví dụ 1:
  var list="a\nb\nc";     //   \n là ký tự xuống hàng trong JS
   const myArr= list_file.split("\n");


* Ví dụ 2: thêm một danh sách liên kết từ biến có chữ
<div class="linkTest"></div>
<script>
const myArrLink= "http://google.com/-->Google\nhttps://nhatthanh.net/-->NhatHanh";
const linkHTML=" <a target=_blank href='{0}' class='badge badge-success'>{1}</a>";
  for(const it_f in myArrLink)
     {
      var link=   myArrLink[it_f ].split("/-->")[0];
      var tenNut=   myArrLink[it_f ].split("/-->")[1];
      if(tenNut==undefined) tenNut="Test "+ it_f ;
      $(".linkTest").append(linkHTML.replace("{0}",link).replace("{1}",tenNut)    );
     }
</script>

vv