Hàm đợi Javascript

Code hàm đợi vài giây sẽ gọi hàm trong Javascript

Bạn cần lập trình 1 chức năng, gọi 1 hàm trong  Javascript sau thời gian chỉ định.

* Sau 3 giây sẽ thực hiện
Chú ý: hàm alert chỉ gọi 1 lần sau 3 giây
setTimeout(function(){ alert("Hello"); }, 3000);* Thực hiện 100 lần cách nhau 1/50 giây

animateNumber(100, 50, 0, function (number) {
    const formattedNumber = number.toLocaleString()
    document.getElementById('city-count').innerText = formattedNumber
  })

function animateNumber(finalNumber, delay, startNumber = 0, callback) {
  let currentNumber = startNumber
  const interval = window.setInterval(updateNumber, delay)
  function updateNumber() {
    if (currentNumber >= finalNumber) {
      clearInterval(interval)
    } else {
      currentNumber++
    }
    callback(currentNumber)
  }
}