Kiểu biến đối tượng Javascript

Kiểu biến đối tượng Javascript, còn gọi là lập trình hướng đối tượng để việc khai báo biến trực quan hơn trong làm phần mềm.

Kiểu biến dạng đối tượng là kiểu giúp lập trình viên lưu giá trị linh hoạt hơn theo dạng thuộc tính chi tiết của đối tượng nào đó.

Ví dụ: bạn cần lưu một biến thông tin của nhân viên A 


var nhanvien= {
             Name: "Tran Van A",
             Address: "HCM",
             Phone: "0972131313"
                        };

//Để in biến ra

alert(nhanvien.Name);
alert(nhanvien.Address);
alert(nhanvien.Phone);

 

Ví dụ 2: khai báo biến đối tượng có sử dụng hàm

 

<script>
var nhanvien= {
Ho: "Tran Van",
Ten: "A",
Tuoi: 45,
Address: "HCM",
Phone: "0972131313",
HoVaTen: function()
{
return this.Ho+ " " + this.Ten;
}
};

alert(nhanvien.Ho);
alert(nhanvien.Ten);
alert(nhanvien.HoVaTen());
//truy cap bang ten
alert(nhanvien["Ho"]);
</script> 

 

 Chú ý: Kiểu số không có dấu "

Ví dụ 3: khai báo biến đối tượng có sử dụng biến con


var Ten="Tran Van A";
var nhanvien= {
             Name: Ten,
             Address: "HCM",
             Phone: "0972131313"
                        }; 

* Theo bạn thì khi in ra kết quả giống ví dụ 1 hay không ?

 

 

 

 

 

Ví dụ 1 : demo